Unseen

תובושתו תולאש - Unseen


.33-20 ,ג"כ ,תומש ןויעב ארק .1


ושרפ םירחאו ינחור ךאלמ ושרפ םינומדקה" :ל"דש בתוכ 20 קוספל ושוריפב
ג"בלר תעדכ יל הארנו .'ולוקב עמשו' רמאמ הז יפל ןבוי אלו ,ןנעהו שאה דומע
לא אוה םאיבה אל ,רבדמב ובכעתנו ואטחש יפלו ,השמ אוהו ,איבנ אוה ךאלמהש
."ומוקמ תא עשוהי אלימו ץראה
?ל"דש ירבדב םיאצמנ "ךאלמ" הלמל םישוריפ השולש וליא
וללגבש ,ינורקע לדבה ונשי םירחאה םישוריפה ינש ןיבל ג"בלר שוריפ ןיב
.ג"בלר ירבד תא לבקל ל"דש ףידעמ
?הז לדבה והמ
?ןושארה וקלחב בותכה לע ףסונ ,24 קוספ לש ינשה וקלחב ךרוצה הלוע עודמ .1.ב
?26 קוספל 25 קוספ ןיב רשקה והמ .2.ב
?ליעל תארקש עטקב 33-27 םיקוספ יפל ,וצראב לארשי םעל תוברוא תונכס יתש וליא
:םיאבה םיקוספה ינש תא ןויעב ארק
?33-27 ,ג"כ ,תומשב ץראה שוביכ רואיתל םיאתמ ל"נה םיקוספה ינשמ הזיא
.(םיקוספ תקתעהב קפתסת לאו ,ךירבד קמנ)

.15-1 'ספ 'ג קרפ 'א םיכלמ ארק .2


.(יללכ ןפואב) םתוא רבסהו תיטסינימרטדה הסיפתה לש םינייפאמ 2 ןייצ .1 .א
תיטסינימרטדה הסיפתה ןיבל ,ג ,א םיכלמב 4-3 'ספ ןיב הריתסה יהמ .2 .א
?הריתסה תא רתופ ('ג ,'א םיכלמב) 2 'ספ דציכו 7-5 'ספ בי םירבד רפסב
לש האצות איה הכולמה סכ לע ותיילע יכ 8-5 'ספב וירבדב שיגדמ המלש
.תאז םיחיכומה בותכה ןושלמ תואמגוד 2 אבה .תלשוש תריחב
?11-9 'ספב ךלמה יפתכ לע תלטומה תיזכרמה תוירחאה יהמ .1 .ג
?הז ןויער תאטבמ החנמ הלימ וזיא
.11 'ספב תפסונ החנמ הלימ אצמ .2 .ג
.13-10 'ספ ארק
.המלשל 'ה חיטבמ םתואש םירבד 3 ןייצ .1 .ד
?תורחאה תוחטבההמ תלדבנ איה המבו 14 'ספב החטבהה יהמ .2 .ד

24-9 'וט 'א םיכלמ ארק .3


.'ה יניעב רשיה השע אסאש העיבקה תא תוססבמה תואמגוד יתש אבה .1.א
.אסא תחלצהב ,יארקמה רפוסה תעדל ,םגפה המ .2.א
.המרה תיינבב ,לארשי ךלמ ,אשעב לש ותרטמ המ .1.ב
.התרטמ תא הגישה אשעב לש וז ותלועפש חכוה .2.ב
.אסא תוכלמ תא ראתמה ףסונה רוקמה והמ
?7 'ספב תאבומה אסא ישעמ לע תרוקיבה יהמ .1.ד
?הז עטקב יוטיב ידיל האב לומג תרות וזיא .2.ד

:18-1 ,'ב ,'ב םיכלמ ןויעב ארק .4


ןדריה ימב ושענש םיסינה ינש לש רואיתב (!תחאה) הרטמה יהמ :הרצקב הנע
(תודוקנ 4) ?הלילעה תוחתפתה תניחבמ .(8 ,14 ,'ב ,'ב םיכלמ)
?(9 קוספ) "ילא ךחורב םינש-יפ אנ-יהיו" עשילא לש ותשקב שוריפ והמ
(תודוקנ 17-15) .6 ,א"כ ,םירבדב רזעיהל ךילע
חקל 'ה םויה יכ תעדיה' ול ורמא שמא רשפא" :י"שר בתוכ 16 קוספ לע
הכלה והילא זנגנש םוימ דמלמ ?אוה ןכיה םהמ םלענ וישכעו,(3 קוספ) 'ךינדא-תא
."םיאיבנה ןמ שדוקה חור הקלתסנו
'ה םויה יכ (3 קוספ) ול ורמא םה אלהו ,והושקביש ול ורמא ךיא" :בתוכ ק"דר
"...םדא ינבמ ודירפהו 'ה-חור ואשנ אלא ,םימשה הלע אל אמש ובשח אלא...ךינדא חקל
.(ברוחב םוי םיעברא ההששכ ,לשמל ,והילא לע םימדוק םירופיסב ומכ)
?ק"דר התוא בשיימ דציכו ,םישרפמה ןאכ ואצמ הריתס וזיא .1.ג
.(י"שר לש רואיבב םג רזעיהל לכות) ?תרחא ךרדב הריתסה תא שרפל רשפא דציכ .2.ג
לש ותוסחייתהב םיקסוע םיעטקה ינש .18-16 םיקוספב ןכו 6-2 םיקוספב ןייע
.ומיעמ והילא חקליהל עשילא
.הז עוריאל עשילא לש ותוסחייתהב לחש יונישה תא רבסה
.ךירבד ססב ?עשילא תשדקה וא ,המימשה והילא תיילע אוה רופיסה רקיע םאה
:12 קוספ תא תרבחמ לא קתעה .ו


.קוספ ףוס ,אתחנתא ,ףקז םימעטה םוקמב הדוקנ וא קיספ ןמס17-1 םיקוספ 'ד קרפ 'ב םיכלמ ארק .5


האבה תוגייתסה הררוע ובוח תא השונה הבג הבש ךרדה יכ םינעוטה שי .1 .א
.הנעטה תא רבסה .24 ב"כ תומשב קוחב יוטיב ידיל
.(8 'ספ) "הלודג השא םשו" 11-8 'ספ ארק .2.א
."םיסכנ תלעבו הדבכנ השא" :םישרפמ ג"בלרו ק"דר
?ןותנה עטקב םינשרפה ינש םיכמתסמ המ לע
.14-ו 2-1 'ספ .3 .א
.הקוצמ עקר לע רצונ ,תימנושהו הנמלאה :םישנה יתש ןיבו איבנה ןיב רשקה
?םישנה יתשמ תחא לכ לש הקוצמה יהמ
6-3 'ספ ארק
ז"י קרפ 'א םיכלמב והילא לש סנל ולא םיקוספב סנה המוד המב .1 .ב
?16-14 םיקוספ
יוטיב אצמ ."רסח אל ןמשה תחפצו" יוטיבב םכתסמ והילא לש סנה .2 .ב
.(דבלב יוטיב) 6-4 'ספב עשילא לש סנב ליבקמ
."תאזה הדרחה לכ תא ונילא תדרח הנה" :13 'ספ
.השיאה לש הישעמ לע רפוסמל םאתהב ןותנה טפשמה תועמשמ תא רבסה
(יוטיבה תא ןייצ) :םיאבה םייוטיבה םוקמב קרפב בותכ המ
ךבוח תא יערפ .1 .ד
הנש דועב הזה ןמזב .2 .ד
הרזעל הקוקז יניאו דמעמ תלעב ינא .3 .ד

:21-1 'כ קרפ 'ב םיכלמ ארק .6


.תונוש תוגהנתה תורוצ יתשב םכינפלש עטקב ןייפואמ והיקזח
?ןהמ תחא לכ לע לומגה המו ,ןה המ
דציכ ?6-1 'ספב יוטיב ידיל האב "לומגה תרות" םוחתמ היעב וזיא
?ל"נה רופיסב היעבה תרתפנ
זחא הנבש שמשה ןועשל רושקה תוא שקבמ והיקזח - 11-8 'ספ ארק
."זוחא תולעמ" ארקנהו
?תואה תרטמ יהמ .1.ג
?והיקזחל והיעשי עיצמ תויורשפא וליא .2.ג
?עודמו והיקזח רחוב תורשפא וזיא .3.ג
וירבדב יוטיב ידיל אב דציכו והיעשי איבנה תא סיעכה המ - 21-12 'ספ ארק
?"הדימ דגנכ הידמ"ה ה ןורקיע יוטיב ידיל

.17-6 ,ד"ל ,הימרי ארק .7


?וז האובנ העיפומ םיינידמ תוערואמ וליא עקר לע .1 .א
(7-6 םיקוספב רזעיהל לכות)
?11-8 םיקוספ יפ-לע םילשורי יבשות ושע המ .2 .א
.16-15 םיקוספ ארק .3 .א
לש םישעמ ינשל תודגונמ תוכרעה יתש ףקשמ הלא םיקוספב רזוחה "ובשתו" לעופה
.םילשורי יבשות
.בותכה לע התוא ססבו ,וז הנעט רבסה
ו"ט ,םירבדבש הז ןיבל (11-2) א"כ ,תומשבש דבעה קוח ןיב יכ םינעוטה שי
,המאה לש הדמעמ תלאשב םיקולח םיקוחה ינש ,ראשה ןיב .םילדבה המכ שי (18-12)
.םעה לש דחוימה רבעה ןיבל דבעה קוח ןיב רשקה תא הדימה התואב םישיגדמ םניאו
רורחש לש רואיתה םאות (םירבדבש הז וא תומשבש הז) םיקוחה יצבוק ינשמ הזיאל .1.ב
?17-6 ,ד"ל ,הימריב ראותמה םידבעה
.ךתבושת סוסיבל עטקהמ תויאר יתש אבה .2.ב
.11-8 םיקוספ ארק
רכזנה םידבעה רורחש יכ הארנ ,םדיבעה רורחש לע םיווצמ דבעה יקוחש יפ-לע-ףא
.ןפוד אצוי השעמ היה ד"ל ,והימריב
.וז הנעט סוסיבל 11-8 םיקוספמ תחא היאר אבה
.17-15 םיקוספב הדימ דגנכ הדימ לש ןורקיעה יוטיב ידיל אב דציכ רבסה

ה"ל והימרי ארק .8


העברא ןייצ) ויאצאצ לע בכר ןב בדנוי הוויצ המ .10-1 םיקוספ ארק .1.א
?הלא םיקוספב והימרי לע לאה הוויצ המו (םיטרפ
םידוונ ויה בכר ינבש םינעוטה שי .11-9 םיקוספ ארק .2.א
.םילשוריב רוגל ורבע ירוטסיה ערואמ ללגבו ,םילשוריל ץוחמ וררוגתהש
.םידוונ ויה בכר ינבש הנעטה סוסיבל הלא םיקוספמ היאר אבה -
לע ךתבושת תא ססב ?םילשוריל רובעל םהל םרגש ירוטסיהה ערואמה והמ -
.בותכה
.םהישעמלו הדוהי ישנאל לשמכ םיבכרה ינבב שמתשמ והימרי
:הדוהי ישנא ייחב הלאה םיטרפה םיליבקמ המל רבסה
ויאצאצו בכר ןב בדנוי תשירד -
בכר ינב תבוגת -
בכר ינבל חטבומה לומגה -
.תונוש תויועמשמב 15 קוספב רזוח "בש" לילצה
?"בש" לילצה תולעב םילימה לש תונושה תויועמשמה יתש ןה המ .1.ג
.הז םילימ קחשמב שגדומה יאנתה והמ רבסה .2.ג
לומגה ןושלל המוד 19-18 ה"ל והימריב בכר ינבל חטבומה לומגה ןושל המב .1.ד
?7-4 'ט 'א םיכלמב דוד תיבל חטבומה
םויא הווהמ בכר ינב יפלכ וז ןושלב שומיש דציכ רבסה .2.ד
.הדוהי תכלממ לע זמורמ.16-1 ,ז"ט ,'ב םימיה ירבד ארק .9


דחא לכ לע לטומ המ ?תירבב םיאבה םידדצה םה ימ .תירב תתרכנ 3 'ספב
?תירבל םיפתושה ינשמ
ינש ןיב (8-7 'ספ) האורה יננח הוושמ הדוהי ךלמ אסא לא וירבדב
.אסאל ועריאש םיעוריא
?ינשה עוריאב ותוגהנתה ןיבל דחאה עוריאב אסא תוגהנתה ןיב לדבהה והמ .1.ב
?ושינעמ אוה דציכו ?האורה יננח לע אסא סעוכ עודמ .2.ב
ןיבל והימריב רפוסמה ןיב ןוימד תודוקנ יתש אצמו 3-1 ,'כ והימרי ארק .2.ג
.ז"ט 'ב םימיה ירבדב רפוסמה
ירבד לעב ידי לע םיספתנה ,קרפב םירכזנה אסא לש םישעמ ינש ןייצ
.שנוע וילע עיגמש אטחכ םימיה

:12-7 ,ז"י ,םיטפוש ןויעב ארק .10


"יול" ושריפ םידחא .7 קוספבש ישוקה ןיינעב וטבלתה םיבר םישרפמו םירקוח
שוריפ .יול טבשמ התיה רענה לש ומא יכ ושריפ םירחאו ,רענה לש יטרפ םשכ
ויה תראותמה הפוקתבש דמלמ (7 ,12-10 םיקוספ האר) ולוכ עטקה יכ אוה ישילש
עטקב שי ןכ לעו ,לעופב שדוקה תדובעב םיקסועה ולא לש םיראת "ןהכו "יול"
ינב קרש ,ןורקיעה לע לארשי ינב ודיפקה אל ,הנודנה הפוקתבש הדבועל תודע
.שדוקב םישמשמ יול טבשו ןרהא
?םיטבלה וררועתה וללגבש ,7 קוספב ישוקה והמ
.ךתבושת תא קמנ ?רתויב ךל הארנ םישוריפה תשולשמ הזיא
די-תא...אלמיו" ;(11 קוספ) "לאויו" :םיאבה םייוטיבהו םילימה תא רבסה
.(12 קוספ) "יולה

 
 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב