HTML Page - Created by QText


לאקזחי רפסל אובמ

אוה יעיברה שדוחב ,ס"הנפל 597 תנש ןיכיוהי תולגל 5 ה הנשב אבנל לחה לאקזחי
570 ןיכיוהי תולגל 27 תנשב הרמאנ ורפסב העיפומש הנורחאה האובנה .זומת שדוח
.הנש 22 -כ תופיקמ רפסב תוללכנה ויתואובנש ,הפיא ,אצוי .(17 ט"כ יפל) ס"הנפל
תולג םע הלוגל אצי לאקזחי .ןברוח ןניינע ויתואובנ לכו ןברוחה ינפל םינש 6 אבינ לאקזחי
ץראב ויה ותשדקה ןכו וילא 'ה תולגתה .הלוגב אבינ אוה ,ס"הנפל 597 תנשב ןיכיוהי
לע דומלל ןתינ 'טכ והימרי יפל ,םילשורי יבשות לע אבנמ אוה הלוגב ותבשב םג ,םידשכ
.םידלי דילוהלו םינג עוטנל ,םיתב תונבל ,עקתשהל וצר אל םה :םילוגה לש םחור ךלה
הלואגה לע אווש תווקת םהב וחיפהו םילוגה תא ודדוע הלוגב םהל ומקש םיאיבנה
.הברקה
.לילכ ברחית םילשוריש ונימאה אל םילוגה ,םילשורימ קלח םמצע ואר הלוגה יבשוי
.יפוסה ןברוחה - םילשורי לש יופצה הנברוח לע םעידוהלו םילוגל אבנל שרדנ לאקזחי
וארק םירחאה דועב םיאנת אלל טלחומ ןברוח אבנמ ,והיקדצו והימריל דוגינב לאקזחי
תא ריזחהל ללכ הסינ אל לאקזחי .הבושתב הרזחל הרומתב הלצה וחיטבהו ןוקיתל
הלרוגמ םלרוג תא קתנל םהילעש הרכהל םאיבהלו םעידוהל הצר אלא ,הבושתב םילוגה
.םילשורי לש
,םילשורימ םמצע תא וקתני םילוגהש עגרב ןכלו ,אטחה למס איה םילשורי לאקזחי יניעב
םילשורי ,הבושתב הרזחו ןוקיתל ךרדב םה :רמולכ .אטחהמ םמצע םיקתנמ םג םה
תמישמ הלטוה וילע .איבנה ירבד תא לבקל ולכי אל םילוגה .םעה שדחתי זאו דמשית
!הלוגב םבשויב םדי לע השעייש המב יולת דיתעה :עונכשה

ורודיסו רפסה הנבמ
.'דכ - 'א .1 תוביטח שולש
.'בל - 'הכ .2

.'חמ - 'גל .3


תולגל שמח תנשמ ,ותוחילש תישארב לאקזחי אשנש החכות תואובנ הרקיע :'דכ - 'א .1
.586 תנשב שדקמהו ריעה תליפנ דעו ס"הנפל 593 תנש אוה ןיכיוהי
.םייוגל תואובנב רקיעב תקסוע :'בל - 'הכ .2
.המחנ תואובנ :חמ-מ ,'טל-'ל .3

ןהו ןמצע תוביטחה ךותב ןה רורב יגולונורכ רדס רכינ תישילשהו הנושארה הביטחב
אוה ומצע לאקזחיש םירבוס שי ,ינדפקהו שרופמה רדסה תא שיש ללגב .ןהיניבש סחיב
.רחא ךרוע השעמ ןניאו םיכיראת תואשונה תורתוכה לעב

:לאקזחי תאובנב םיירקיעה םיאשונה
םיראשנה רוביצ ןהו הלוגבש להקה ןה איבנה תא וקיסעה ותוחילש לש תונושארה םינשב
לצנהל הווקת םהל ןיאש לאקזחי עידומ והיקדצ תגהנהבש םילשורי יבשותל .םילשוריב
םתלואגש אבנמ אוה ,םברקב בשוי אוהש ,ןיכיוהי ילוגלו ,הבורק םתליפנ יכו הערהמ
הביטחה לכל סיסבה הז ,םילשוריבש םהיחא םהילא ופרטצי בורקבו הבורק הניא
.הנושארה
םיילרוג תוערואמ הלעמ :ויתורוקלו םלועב לארשי דמעמל איבנה שידקמ בחרנ םוקמ
לארשי תלואג לע תואובנה תופרטצמ הז אשונל .לארשי תורוקב טלושה וקה תא טילבמו
תלאש תאו םעה תלואג תלאש תא .לארשי תודלותב יחרכהו םילשמ בלש האר ןהבש
- דחוימ גוסמ תואובנ לש תרגסמב דחי לאקזחי ךרכ (היצידואית) לאה ישעמ קודיצ
.המכחה תורפס לש יוטיבה ךרדל לאקזחי ברקתה ולא תואובנב ."לומגה תואובנ"


:לאקזחי תולועפל ירוטסהה עקרה
ומאו ןיכיוהי תילגה ."וניתולגל" רמאנ יכ םילוגב היה לאקזחיש הלוע 21 'גל קרפמ
,(14-16 'דכ בלמ) "ץראה יליאו ליחה ירובג ,רגסמהו שרחה" תילגהב התוול הריבגה
.הבש םיירקיעה תוחוכה ןמ הכלממה תא הלדלדו
העגפנ הדוהי לש התואמצע .םילשוריב תושק םינש ויה והיקדצ לש ותוכלמ תונש רשע
תועפשהל ןותנה שלחכ הלגתנ והיקדצ .ילבבה ןובירה לש ויביתכתל הפופכ התיה איהו
והיקדצל תיעישתה הנשב לחה .לבב ךלמב והיקדצ דרמש דרמה לע הבוגתכ ויהש
-ריעה הענכנ ןכמ רחאל םינש שלש .(זומתב 'ט) ,םילשורי לע ירזכאו ךשוממ רוצמ לטוה
םילשוריל לבב ךלמ דבע םיחבטה בר ,ןדארזובנ אב ירחא שדוחו .ישישה שדוחב 586
"שאב ףרש לובג תיב לכ תאו םילשורי יתב לכ תאו ךלמה תיב תאו 'ה תיב תא ףרשיו"
ןברוח ירחא .םילשוריו הדוהי יבשותמ םיבר הלבב ולג איהה תעב .(8-10. 'הכ 'בלמ)
.לאקזחי תאובנ לש ןושארה קרפה םת ןושארה תיבה
ועיפשה .(םעה תלד) והיקדצ תולג .(םישרחהו םעה ילודג) ןיכיוהי תולג ;תויולגה יתש
.דחאכ הלוגהו םילשורי לע רבדו ןושאר ףוגב בתכש ןוויכמ ,לאקזחי לע דואמ
,םילשוריב לעפש רבוס םטועימו לבבב יחש םירבוס םירקוחה בור ?איבנה יח ןכיה
.רחואמ םשל עיגה ךא ,לבבב לעפש םינעוט םקלח


ןויצ תביש תפוקתב ץראו םעה
ןה היוטיב תא תאצומו ארקמה תבשחמב עובק םרוג איה ותוהזל לארשי םע תועדומ
תאו ויביכרמ תא ,לארשי םע לש ואצומ תא ריבסהל ארקמה ירפוס לש םהיצמאמב
תרגסמב .ויהולא ןיבל םעה ןיב סחיה תא רידגהל םנויסנב ןהו ,םימעה ןיב ומוקמ
גשומה אלממ תיארקמה הבשחמב .וצרא ןיבל םעה ןיב הבר תובישח שי ,תאז תינויער
.ויהולא םע ויסחי תכרעמבו ומצע תא םעה תנבהב יזכרמ דיקפת "ץראה"
הנפמ לח ובש לארשי םע תודלותב בלש ותוא - ןויצ תביש תפוקת איה הנודנה הפוקתה
הנפמה תדוקנ .היחתהו הבישה תיווחל עתפל תכפוה תולגהו ןברוחה תיווח .שממ לש
לש םתוינידמב יונישהו ,ס"הנפל 538 תנשב שרוכ ידיב לבב שוביככ ,ללכ ךרדב ,תבשחנ
וז הפוקתב ?וז הדוקנב םעה לש ישממה ובצמ היה המ .הז שוביכמ האצותכ סרפ יכלמ
םירוזפ ויה םקלחו י"אב ובשי םקלח ,םינוש םיקלחמ בכרומ לארשי םע היה
.םידחא םיזכרמ ביבס םיזכורמו הל הצוחמ


:לארשי ץראב היסולכואה יקלח
.םילשוריבו הדוהיב ובשיתה רשא "הלוגה יבש" תדע .א
.ללכ הלוגב וכלה אלו ןברוחה רחאל ץראב וראשנ רשא הדוהי תכלממ יבשות .ב
רחאל לילגבו ןורמושב םיבשוי וראשנ רשא תינופצה לארשי תכלממ לש היבשות
.ירושאה שוביכה
לש תירפכה היסולכואה .ץראה ןופצב תילארשיה היסולכואה תא ודיחכה אל םירושאה
.םייקתהל הכישמהו הלית לע הרתונ לילגהו ןורמושה
:תוקולח תועדה הז ןינעב ,םירושאה ידיב ןורמושל ואבוהש םיירכנה םיבשייתמל רשא
,םחוכ רוקמ היה הזש ינפמ הרזה םתוהז לע רומשל ודיפקה הלא יכ םינעוטה םירקוח שי
.תימוקמה היסולכואב הגרדהב ועמטנ יכ םיסרוג םירחא וליאו

:תורוזפב ילארשי אצוממ היסולכואה יקלח
.סרפב םג כ"חאו לבבב הדוהי ילוג
.י"א לש היתולובגל ץוחמ רתויב לודגה ידוהיה זוכירה הארנה לככ היה הז
.םירצמב ידוהיה בושיה
,הדוהי לש תונורחאה תומחלמה ךלהמב םירצמל הדוהימ םרז רשא ,םיטילפה םרז
.םש תמייק דימת התייהש הליהקה לש הקוזיחלו הרפסמ תלדגהל יאדוב םרת
.ןומעב תידוהי הליהק
תורסיקה לש לובגה ירוזאב ובשויו רושא יכלמ ידיב ולגוהש "םיטבשה תרשע"
.םיעדוי ןיא םלרוג לע .תירושאה

וקה .בכרומ ספיספ איה ןויצ תביש תפוקתב לארשי תנומת יכ ,הלוע הכ דע רמאנה לכמ
קלחכ ןמצע תא תוהזמ ןלוכש ,תונוש תוליהק 'סמ לש ןמויק תדבוע אוה התוא ןייפאמה
םייח חרוא תומייקמו םינוש םיגהנמב תוגהונ תרחא וא וז הדימב לבא ,לארשי םעמ
'סמ ביבס הבס איהו ,הלעמב הנושאר תועמשמ תלבקמ תוהזה תיעב וז תואיצמב .הנוש
- הל הצוחמש הלא ןיבל י"אב בשויה םעה ןיב הקיזה תויהל הכירצ המ :תויזכרמ תולאש
תרגסמב הלוגה דמעמ תא רידגהל ןתינ דציכ ?י"א יככותב תונושה תוליהקה ןיב וא
,ןהמ קלח לע ,י"אל ץוחמ תוליהקה לכ לע לוחי "לארשי" גשומה םאה - "לארשי" גשומה
?"לארשי והימ" :הרצקב ?תחא לע אל ףא אמש וא
המדקש הפוקתה לא רוזחל ונילע ןויצ תביש תפוקת לש הבשחמה םלוע תא ןיבהל ידכ
.ומצע ןברוחה יעורא ךלהמב ושבגתנו ועבקנש תודמעה לא ,הל
הנשי םחוסינב ."םיבר ונחנא" םינעוטה ,ץראב םיבשויה ,םישנא םנשי וז הפוקתב
."השרומל ץראה הנתינ (םכל אלו) ונל" השגדה
;םיקומינ ינש לע תתתשומ ץראב ורתונש ,ולא לש םתנעט ,לאקזחי לש וירבד יפ-לע
ןכ-לע ,ונממ םתקחרו לאה יפלכ םתאטח םתא ,(15 אי) "'ה לעמ וקחר" םילוגה - ןושארה
.ץראה ןמ הקחרהב תולגב םתשנענ
בל םהל יתתנו" חיטבמ ךא ,ושנענו ואטח םהש ,םנמא הדומ אוה :לאקזחי לש ותבוגת
."םיהולאל םהל היהא ינאו םעל יל ויהו …םכברקב ןתא השדח חורו דחא
םיהולא :םיבר ונאו םהרבא היה דחא" :ץראב םיבשויה ירבדב ינשה ןועיטה
ונחנא רמולכ "םיברה" ונחנא .ץרא תכרבו ערז תכרב :תוחטבה יתש םהרבאל חיטבה
ולא םינועיטל לאקזחי לש ותבוגת !ץראה תא שרינש ,ןידה ןמו םהרבא לש ויאצאצ
ונועיט .העיבת לכל םתוכז תא ללוש אוה החכות לש תוטוב םילימב .רתוי דוע תינפקות
תאה תשרל התע ולכות םאה - רתויב םייארונ םיאטח םתעציב םתא :אוה ירקיעה
םה הילעש ,ץראל ןהו םהל ןה ,תטלחומ הדמשה לע אבנתמו ךישממ אוה ?(25-26) ?ץראה
.(27-29) םיבשוי

 

 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב