לאקזחי רפסל תובושתו תולאש

."זראה תרצ תא חקיו ןונבלה לא אב ...לודגה רשנה" :3 'זי לאקזחי .1
:האולמב הנוכנ הבושת תנמסמה תואה תא לוגיעב ףקה


?איבנה אבינ ימ לא
ןונבלה ,לודגה רשנה םהמ
?זראה תרמצו
?לשמ והמ

ןויצב בשויה םעה לא
רקשה יאיבנ ,ןונבל ,הערפ
תוגיהנמו
הדיח

ץראב םיבשויה לארשי לא
,שדקמה תיבו י"א ,רצאנדכובנ
ןיכיוהיו הכולמה תיב
ירוגילא םואנ

לבבב םיבשויה םעה לא אבנ
.תולגב
,שדקמה תיבו לארשי ,'ה
םיאטוחהו םירחוסה
ירוגילא םואנ

לבבב םילוגה לא
ןיכיוהי ,י"א ,רצאנדכובנ
הדיח

.10-9 ,15 ,ז"י לאקזחי ארק .2
.הלא םיקוספב תוירוטרה תולאשה יתשב עיפומ ח"לצ שרושה
.ןרשקהב תולאשה תא רבסה
?הלאה תולאשה ןמ תחא לכב הז שרוש עיפומ רשקה הזיאב

"שבי ץע יתחרפה" :24 ,21 ,"ירמה תיב" רמאנ 12 'זי לאקזחי .3
:האולמב הנוכנה הבושתה תא תלמסמה תואה תא לוגיעב ףקה


?שביה ץעל רשקה המו
?יוניכל וכז המ לע
?ירמה תיב םה ימ

תא הכיש ץעה אוה שביה ץעה
לארשי
םע תירבה תא ורפה יכ

לארשי םה ירמה תיב
.1
הכי 'הש לקמה אוה שביה ץעה
םב
יחילשב םחלהל וזעה יכ
הלש םעזה
םה ירמה תיב
דגנ ומחלנש םירצמה
לבב
.2
,לארשי אוה שביה ץעה
חרפי םימיה תירחאבש
םע תירבה תא ורפה
'ה דובע וללחו ,לבב
לארשי םה ירמה תיב
והיקדצו
.3
וחרפיש ,לארשי םה שביה ץעה
ץראל ובושיו
בושל וצר אל יכ
לארשיל
םילוגה םה ירמה תיב
לבב
.4

.21-11 ז"י לאקזחי ארק .4
?הרפוה דציכו ,תירבה התרכנ םיכלמ וליא ןיבו תוכלממ וליא ןיב
:19 קוספל ק"דר לש ושוריפ תא ארק
."תירב ותא תרכ ומשב יכ - "יתירבו ,ועיבשה םיהלאב יכ ,יתלאו"
?ק"דר יפ לע ,21-19 םיקוספבש תירבה תרפהבש אטחה והמ
.בותכה לע ךתבושת תא ססב
.ועריא ךיראת הזיאב ןייצו 21-20 'ספב אבנמ איבנהש םישנועהמ םיינש טרפ


21-11 ז"י לאקזחי ארק .5
?הרפוה דציכו תירבה התרכנ םיכלמ וליא ןיבו תוכלממ וליא ןיב .1 .א
?הדוהי לע והיקדצ לש ותכלמה יאנת םה המ .2 .א
אוה המבו 16 ,18 'ספבש הזל 20-19 'ספב והיקדצ לש ואטח המוד המב .1 .ב
?תומוקמה ינשב הנוש
?21-19 'ספב והיקדצ לש ושנוע ראותמ דציכ .2 .ב

13-12 ז"י לאקזחי ארק .6
ןיכיוהי לש םדמעמ לע ותעד תא הלא םיקוספב לאקזחי עיבמ ךרד וזיאב .1 .א
?והיקדצו
לאקזחי לש ותדהא תא הלא םיקוספ םיריבסמ דציכ ,3-2 'א לאקזחיב ןייע .2 .א
?ןיכיוהיל
22-24 ז"י לאקזחי ארק
?ל"נה 'ספב תואטובמה ,אובל דיתעל תוארוהה ןה המ
ויתתנו ,ריפה רשא יתירבו ,הזב רשא יתלא אל םא ינא יח" - 19 'זי ארק
."ושארב
.שנועה המו ,רפה תירב וזיא ?םעה הזב (העובש) הלא וזיא - ןייצ
."לארשי תיב םכתא טופשא ויכרדכ שיא ןכל" - 30 'חי ארק
?איבנה ירבדב תופקתשמ לומג תורוצ וליא .1 .ד
?ל"נה 'ספב איבנה תרטמ המ .2 .ד
.איבנה ירבדל עקרה תא רבסה - "ונל ונרזגנ...םירמוא הנה" - 11 'זל ארק

"הניהקת םינב ינישו רסב ולכא תובא" 2 'חי לאקזחי .7
:האולמב הנוכנה הבושתה תלמסמה תואה תא לוגיעב ףקה


ינונגס יעצמא הזיא
?אטבמ אוה
לאקזחי לש ותעד המ
?וז הרמא לע
לומג גוס הזיא
?אטבמ הז טפשמ
?הז תא רמא ימ

םעה ירבדמ טוטיצ
רוקעל הסנמ לאקזחי
דמללו ,וז הרמא
ישיא לומג המוקמב
לומג
תורוד/יתחפשמ
שאוימה םעה
תולגב

לשמ
הזש ןעוט לאקזחי
ןוכנה לומגה
יצוביק לומג
ראשנה םעה
לארשיב

טוטיצ
לומגה דעב לאקזחי
ישיאה
ישיא לומג
רשואמה םעה
תולגב

הדיח
ול דגנתמ לאקזחי
לומגכ לבס דעב אוהו
קידצל
יצוביק לומג
שאוימה םעה
תולגב

."השדח חורו שדח בל םכל ושעו" :רמאנ 31 'חי לאקזחיב .8
:האולמב הנוכנה הבושתה תא לוגיעב ףקה


ןויערל רשקתמ הז דציכ
?ישיאה לומגה
?ןכ השעיש ימ וכזי המב
יהמו שדחה בלה והמ
?השדחה חורה

,לומגל הכזי ,אטח אלש ימ לכ
עשר ויבא םא םג
ץראל תולעל וכזי םה
ואוביש םינבה ולא
םיאטחה תובאה ירחא

וישעמש ,ןויערל רשקתמ
םה םדאה לש םינורחאה
םיעבוקה
ןויצ תבישל וכזי םה
רוזחיש תולגב םעה הז
קידצ היהיו הבושתב

לומג והזש ךכל רשקתמ
שדח יצוביק
םעה שארב דומעל וכזי
ןויצב
םה "שדחה בלה"
םישדחה םיגיהנמה

,תורודה לומג תרותל רשקתמ
םיבר תורודל הכזי דוד תיבש
תוכלמב
תא םיקיש חישמה ךלמ
ןויצ תראפת
ךלמ הז "שדחה בלה"
דוד תיבמ


תושביה תומצעה ןוזח :14-1 'זל לאקזחי .9
:האולמב הנוכנה הבושתה ינפל תואה תא לוגיעב ףקה


יללכה רסמה המ
?ןוזחה לש
הכרעה וזיא
?וז הרמא תאטבמ
תיממעה הרמאה יהמ
לאקזחי ססבמ הילע
?ונוזח תא
ובוציע והמ
יתונמאה
?דחוימה

םכב ןיא רסמה
הלוגב וראשת ,חור
לבב ילוג תכרעה
הווקת ןיאש איה
םעל
חור םכב איבמ יננה"
"םתייחו
ןוזחהש הדבועה
לשמ אוה

יללכה רסמה
הלואגו המחנ
איה 'ה תכרעה
וללה תומצעהש
הנייחת
הנייחתה םדא ןב"
"הלאה תומצעה
ןוזחהש הדבועה
ינוימד אוה

הייחת רסמה
תויחישמו
איה איבנה תכרעה
תיחת היהתש
םיתמ
תומצעה םדא ןב
לארשי תיב לכ הלאה
"המה
ןוזחהש הדבועה
הגרדהב יונב

,תולגה ףרח רסמה
בושיו לאגיי םעה
וצראל
לבב ילוג תכרעה
הווקת ןיאש איה
תימואל המוקתל
וניתומצע ושבי"
וניתווקת הדבאו
"ונל ונרזגנ
יונב ןוזחה
הדיחכ הגרדהב
תכלוהה
ךות תחנעפתמו
רבוג חתמ תריצי

24-10 ז"ל לאקזחי ארק .10
.תקולחמב היונש תושביה תומצעה ןוזח תועמשמ
.14-11 םיקוספ יפ לע ןוזחל תויועמשמ יתש רבסהו ןייצ
ןוזחה ףוס תא רשוק ,10 קוספבש ,"דואמ דואמ" לעופה ראות לפכ דציכ
.טרפ ?ןרשקהב תונושה היתויועמשמ ןהמו ,24-16 םיקוספב החנמה הלימה יהמ

.3-2 'א ארזעו 22-21 ,26 ז"ל לאקזחי ארק .11
.שרוכ תרהצהב יוטיב ידיל האבו לאקזחי תאובנב העיפומה תחא הייפיצ ןייצ
תרהצהב יוטיב ידיל האב אלו לאקזחי תאובנב העיפומה תחא הייפיצ ןייצ
.שרוכ

24-22 ז"ל לאקזחי ארק .12
.הז עטקב לאקזחי תאובנב עיפומה דחא יתד טביהו דחא ינידמ טביה ןייצ
.בותכה לע ךתבושת תא ססב ?22 קוספב זמרנ רבעה ןמ בצמ הזיא

28-15 ז"ל לאקזחי ארק .13
ןה המ .םעה לש ורבעמ תופוקת שולש תורכזנ דיתעב לארשי תכלממ לע האובנב
.ןהמ תחא לכ לא תוסחייתהה יהמו תופוקתה
.םימעפ שמח תרזוחה החנמ הלימ היוצמ 28-25 'ספב
אבומה רסמה והמו עטקב החנמה הלימה יהמ בותכו החנמ הלימ יהמ רדגה
.התועצמאב

18-15 ז"ל לאקזחי ארק .14
ררועל ידכ םינרקסמ םיילמס םישעמב שמתשמ לאקזחי יכ םינעוטה שי
.יאובנה רסמב ןיינע
רסמה והמו ,19-15 םיקוספב תושעל הווצמ לאקזחיש ילמסה השעמה והמ .1.א
?ותועצמאב ריבעהל הסנמ איבנהש
תא ררועל ךירצ היה ילמסה השעמהש ךכל 19-15 םיקוספמ תחא היאר אבה .2.א
.םעה לש ותונרקס
.םעה לש ורבעמ תופוקת שולש תורכזנ דיתעב םוקתש לארשי תכלממ לע האובנב
?ןהמ תחא לכ לא תוסחייתהה יהמו ,תופוקתה ןה המ
.םימעפ שמח תרזוחה החנמ הלימ היוצמ 28-25 םיקוספב
?התועצמאב אבומה רסמה והמו וז הלימ יהמ

 
 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב