HTML Page - Created by QText


והימרי רפסל אובמ

ארקמה ירפסב ומוקמ
הרשע שלשה תנש ןמל תותנעמ והיקלח ןב והימרי תואובנ ליכמ רפסה .והיעשי רפסל ינש
586 ,םידשכה ידיב הדוהי לש הנברוח רחאל דעו ,ס"הנפל 627 ,הדוהי ךלמ והישאיל
םג רפסב .םירצמב תצק ורמאנ רשפאו ,הדוהיב ורמאנ וללה תואובנה .הנש 40 -כ ס"הנפל
ןברוחה לש ירוטסיה רואיתו ויתולועפו איבנה ייחמ םייפרגויב םיירופיס םיקרפ
.וירחאל הדוהיב ועריאש תוערואמהו

ויתולועפו איבנה ייח
.ןימינב ץראב תותנעב רשא םינהכה ןמ היה והימרי
,שדקמה תדובעב ןיינע הלגמ וניאו ילע תיבמ ןהכה רתיבא יאצאצל הארנכ ךייתשה
ודיקפת .םיער םישעמ לע רפכל תונברוקה לש םחוכב שיש ,הנומאה דגנ תופירחב רבדמו
:ולש השדקהה תאובנב רדגוה איבנכ והימרי לש
.(10 'א 'מרי) .עוטנלו תונבל ןכמ רחאל קרו סורהלו דיבאהלו ץותנלו שותנל
הבישהל ידכ הנידמה תא סורהל אלא ,הנקת ןיאו םעה תא תיחשה ירסומהו יתדה בקרה
.רסומהו הנומאה תודוסי לא
תאובנל בל ומש אלו ,רומגה ןברוחה תאובנ תא קר ויפמ ועמש והימרי לש ורוד ינב
תופידרה ללגב .וימי לכ והופדרו והואנש ךכיפלו ,הלואגה תאובנ האב הליבשבש ןברוחה
.םילשוריב עקתשהו תותנעמ אצי
אלו דדוב תויהל הווטצנ ףאו ,'המ הדוקפ יפ לע םינב ול ויה אלו השא אשנ אל אוה
.םייתרבחה םייחב ברעתהל
.ויתואובנ לע רכש לביק אל יאדווב יכ ,סנרפתה הממ םיעדוי ןיא
.אלמ ףסכב תותנעב הדש הנוק אוה ןורחאה רוצמה ימיבש יפל ,דימא שיא היהש ןכתי
רפס תאיצמ לש לודגה ערואמה עריא ס"הנפל 622 -ב איבנל שדקתנש רחא םינש שמח
.תומבה תסירהו הרז הדובעמ ץראה רוהיט :והישאי תמרופרו הרותה
םהל אבנמ ןכלו ,המואה בל תא ןקתל וחילצה אל והישאי ינוקיתש ,הרהמב ריכה והימרי
.תובר הרהזה תואובנ
התימ וילע אבינו השק וחיכוה איבנה .םיקיוהי לש ותילע םע ערוה איבנה לש ובצמ
ךלמה ןיב הביאה .םירצמל םיקיוהי ןיב םירשקה תא הניג םג והימרי .היוזב הרובקו
תוכלמ תישארב רבכ .וייחל לכנתהלו ותוא ףודרל והימרי יבירי תא הדדוע איבנל
,הלישב שדקמה ברחש םשכ ,ברחיי שדקמהש שדקמה תיב רצחב והימרי םאנ םיקיוהי
.('וכ ,'כ) .םעה ינקז תולדתשהל תודוה לצינ אוהו ותימהל וצר וז האובנמ האצותכ
התשענ לבב ,וכנ הערפ תא רצאנדכובנ הכה .(ס"הנפל 604/5) םיקיוהיל תיעיברה הנשב
וכרד תישארב איבנה אבנש ומכ ,הז ללכב הדוהי ץראו היסא ברעמב רושא לש התשרוי
.הדוהי תא שינעהל 'ה ידיב םעז הטמכ ויניעב ספתנ רצאנדכובנ .הבירחי ןופצהמ ביואש
הז ללגבו .הדוהי ןברוח לע םיארמה םיילמס םישעמ ינש איבנה השוע ןמזה ותואב
,םויה תא והימרי ללקמ ושואיבו ונוגיב ."תכפהמ"ה לא ותוא ןתנו ןהכה רוחשפ ושינעה
.ולרוג תאו ,דלונ ובש
ךלמוהש והיקדצ .תוגונו תודירחמ תוניק הילע ןנוק והימריו ןיכיוהי תולג האב 597 תנשב
וצרש םירשה תא ןסרל חילצה אל לבא ,והימרי תצעב עומשל הטנ רצאנדכובנ ידיב
.עוצקמכ האובנב וקסעש ,רקש יאיבנב םיבהלנ םיכמות הל האצמ דרמה תעונת .דורמל
.אווש תוחטבהב םעה תא וביהלה םה
.ולא רקש יאיבנב והימרי םחלנ וייח לכ
רורחשה אובי םייתנש דועבש ,םעה ינפל שדקמב אבנ ןועבגמ רוזע ןב היננח ,םהמ דחא
תוטומב םפילחהש ,והימרי יפתכ לע ויהש ,ץעה תוטומ תא רבש ילמס השעמכו ,לבב לועמ
.'ה רבד י"פע ,לזרב
,וריסהו םילשורי לע רוצמ םש רצאנדכובנ .ץרפ דרמה ,וליעוה אל ויתורהזאו ויתוחכות
.םה םג ודרמש ,םירצמב םחליהל ךלה רשאכ
י"ע ספתנ ,ןימינב ץראל תכלל םילשורימ אצי אוה .השק הרקמ איבנל הרק ןמז ותואב
והומשו והוכהש ,םירשל אבוה אוה .םילבבה הנחמל ךלהש ,ותוא ומישאהש םידוהי
וז הפוקתב .הרטמה רצחל רבעוהו ךלמה תדוקפב ררחוש בר ןמז רחאל קר .אלכה תיבב
ןכו ,לופיל הדמע םילשוריו ,הברח ץראהש דועב ,הדש הנקש ךכב ,ףסונ ילמס השעמ השע
ענכיהלו לבב דגנ םחליהל אל ףיטהל ךישממ והימריש ,עדונ םירשל .המחנ תאובנ אבנ
ךותל םירשה י"ע ךלשוה והימרי .םהל ותוא רסמש ,ךלמהמ והימרי תא ושרד םהו ,םהל
רצחמ ררחוש איבנה .תולגהו ןברוחה ואב ףוסבל אלמלא ,םש תמ היה יאדוובו טיט רוב
םעה םע תבשל רחב אוה לבא ,םקיחא-ןב הילדגל רסמנו לבב ירש ידיב הרטמה
הדוקפ ודיבו ריעה תליפנ רחאל שדוח םילשוריל ןדארזובנ עיגהשכ .לבאתהלו
לבומו םיקיזאב רוסא לבבל ךרדב ותוא אצמ ,איבנה םע דסחב גהנתהל רצאנדכובנמ
ראשיהל ףידעה והימרי ךא ,ךלמה חרואכ לבבל אובל ונימזהו וררחש ןדארזובנ .תולגל
םע והימרי דרי ,םקיחא-ןב והילדג חצרנש ירחא .ץראב הטילפה תיראשו והילדג םע
הקבדש ,הרז הדובע דגנכו םירצמ תלפמ לע אבנל ךישמה םשו המירצמ םעה תיראש
.םיידוהיה םילוגב
.םיעודי םניא ותתימ םוקמו איבנה לש ותתימ ןמז


 

 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב