Yermiyahu

והימרי רפסל תובושתו תולאש

1-15 'ז והימרי ארק .1
קרפש תוחיכומה ,1-6 'וכ-ו 1-15 'ז והימרי ןיב ןוימיד תודוקנ שלש אצמ
.'ז קרפ לש וכשמה אוה 'וכ
!קמנ - ?הרהזה תאובנ וא ןברוח תאובנ איה האובנה םאה
?רקשה יאיבנ םילפטמ םייח יחטש וליאב ?ןאכ ורכזנש ,רקשה ירבד םהמ
:םירוט ינשב םתוא ךורע .םיאטח והימרי הנומ 5-6 םיקוספב
.ינש דצמ םיירסומ - םייתרבח םיאטחו דחא דצמ םייתד םיאטח
?רתוי שיגדמ םהמ הזיאו הנושארב והימרי הנומ םהמ הזיא .1.ד
.('חנ והיעשי ןייע) םיאטח גוס ותוא שיגדמ והיעשי םג םאה .2.ד


.7-10 'כ והימרי ארק .2
?(9 'ספ) ויפבש האובנה לא איבנה סחייתמ דציכ
?(10 ,8 ,7 'ספ) ויפלכ הרבחה סחי היה המ


.7-9 'וכ והימרי ארק .3
?והימרי תא גורהל וצר םיאיבנהו םינהכה הללגב הביסה התיה המ
?וכמתסה קוח הזיא לע
?(20-23 'כ האר) וכמתסה יטפשמ םידקת הזיא לע


.8-9 'חכ והימרי ארק .4
?והימרי טבלתה היעב וזיאב
.היעבל איבנה עיצהש ,ןורתפה היה המ


.'אל והימרי ארק .5
?2-3 'ספב לארשיל 'ה ןיב םיסחיה תא והימרי ראתמ דציכ
?4 'ספ יפל ץראב (םירפא) לארשי םיקסוע המב .1 .ב
.23 'ספ יפל הדוהי ינב םיקסוע המב .2 .ב
?עטקבש יזכרמה ןיינעל וז היצמרופניא הרושק המב .3 .ב
?6-13 'ספב ותביש תראותמ דציכו תולגה ןמ רוזחי ימ
:םיאבה םיאשונה י"פע םדוקה בצמה ןמ םימיה תירחאב בצמה הנוש היהי המב
לומגה תרות -
םעהו 'ה יסחי -
שדקמה -
.ץראה -

.3-1 ח"כ הימריו 8-7 'א ארזע ארק .6
ןמזב העט אוה ךא ,לבבמ ובושי 'ה תיב ילכ יכ רוזע-ןב היננח אבינ הימריב
.םילכה ובושי ובש
.(קיודמ ךיראת ןייצל ךרוצ ןיא) ?היננח תאובנ יפ לע םילכה ובושי יתמ
.(קייודמ ךיראת ןייצ) ?ארזע יפ לע ,םבישה יתמו םילכה תא בישהש ךלמה ימ

9-8 ח"כ והימרי ארק .7
ח"י םירבד רפסב איבנה קוחב רמאנה ןמ הלא םיקוספב והימרי ירבד םינוש המב
?22-21

9-1 א"ל והימרי ארק .8
?םהימרכ תא וללחי םיעטונהש החטבהב המחנה יהמ רבסה
.םינוש םייח ימוחת ינשמ םיחוקל 9 קוספב לאה ייומיד ינש
?םהמ דחא לכ רשקתמ 'ה לש הלועפ וזיאלו ,םייומידה ינש םה המ
תא ססב ?8-1 םיקוספב המחנה תאובנ תינפומ לארשי םע לש קלח הזיאל .1 .ג
.ולא םיקוספמ םייוטיב ינש לע ךתבושת
?המחנ תאובנל לארשי םע לש הז קלח אקווד קוקז עודמ .2 .ג

35-26 א"ל והימרי ארק .9
שומיש ךות רכזומ םהמ דחא לכ .דיתעב ורקיש םירבד השולש םיראותמ עטקב
."...(םא) יכ ...(דוע) אל..." :תינושלה תינבתב
?דיתעב ורקיש םירבדה תשולש ויהי המ .1 .א
?שיגדהל האב תינושלה תינבתה המ .2 .א
.12-10 'א הימריב חתפנש לגעמ תריגס 27 קוספב תוארל רשפא דציכ רבסה
.12-11 'א הימרימ תחא הייארו ,10 'א הימרימ תחא היאר אבה ךירבד סוסיבל
ומע ןיבו 'ה ןיב התרכנש הנשיה תירבהמ הנוש השדחה תירבה היהת המב רבסה
.םירצמ תאיצי תעב

.21-12 ז"ל והימריו 2-1 ב"ל והימרי ארק .10
איבנל היקדצ ךלמה ןיב תדחוימה םיסחיה תכרעמ לע תדמלמ םיבותכה ןיב האוושהה
.והימרי
רואב (2 ב"ל קרפב) "והיקדצ ואלכ רשא" תא ראבמ ז"ל הימריב בותכה דציכ
?אקווד יבויח

 
 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב