והיעשי רפסל תובושתו תולאש

  .1-16 'מ והיעשי ארק .1
?תולמסמ ןה המ ?ןה ימ - תויומד המכל תונושה תואקספב הנופ איבנה .א
.ןכותהו ןושלה תניחבמ 15 ,12 םיקוספה תא רבסה .ב
:ארקמב םירחא תומוקמב םג עיפומ העורכ לאה רואית .ג
.11-22 'דל לאקזחי :4 ,2 'גכ םיליהת
!חכוה - ?תורוקמה תשולשב םיליבקמ םייומידה םאה
.15-6 'גק םיליהתב ןכו 6-8 'מ והיעשיב עיפומ ארובה לומ םדאה תוספא לש אשונה .ד
?תורוקמה ינש ןיב הנושה המו המודה המ

  .6-8 'דמ והיעשי ארק .2
?6 'ספ י"פע לאה לש םינושה םייוניכה םהמ .א
?(םהלש רסמה המ) ?וללה םיקוספב דיקפת המ .ב

  .20 'דמ והיעשי ארק .3
.(16-17 'דמ םג האר) ?עודמו "רפא העור" הנוכמ ימ .א
."ושפנ תא ליצי אלו" .ב
.ושפנ תא ליצהלו םבזעל לוכי וניאו ,םיערה וישעמב עוקשה ,םילילא דבוע :םישרפמ שי
.וילא ללפתמה תא ליצהל לוכי לילאה ןיא :םישרפמ שיו
?הזב קוספה י"פע רתויב םיאתמה שורפה ךתעדל המ

  .12 'גנ והיעשי ארק .4
!טטצ - ?הז קוספ י"פע 'ה דבע הכזי לומג הזיאל .א
?הז קוספ י"פע הברה הכ לבס 'ה דבעש ,הביסה המ .ב
?הז קוספ י"פע 'ה דבעל רתויב המיאתמה תוהזה המ .ג

  .'חנ והיעשי ארק .5
'ו עשוהל ,5-6 'ז והימריל ,22 'וט 'א לאומשל רסומהו ןחלופה לע והיעשי לש ותפקשה הוושה .א
.והיעשיל דחוימה .םלוכל ףתושמה "ןייצ 6
ןיינע ףרוצ עודמ .12-16 'ה םירבדלו ,8-11 'כ תומשל סחיב תבשה תרימש יבגל והיעשי שדיח המ .ב
?םוצה ןיינעל תבשה
.תואגתהו ןוטלש ןמיס :םישרפמ שיו .געל ןמיס :םישרפמ שי ."עבצא חלש" רמאנ 9 'ספב .ג
!קמנ - ךיניעב ףידע שוריפ הזיא
תפלחה תועמשמ המ ?םשוריפ המו תומשה םהמ .םישדח תומש ינש לבקמ לארשי 12 'ספב
.6 'טי 'מרי ןכו 3 'כ והימרי םג האר ?םשה
 

 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב