HTML Page - Created by QText


הירכז רפסל אובמ

.יגח םע תחא הנועבו תעב לעפ הירכז

(18-19,1-7 'ז) "?םינש המכ הז יתישע רשאכ...הכבאה"
םרטו שדקמה ןיינבב לחוהש רחאל םייתנש ,(ס"הנפל 518) שווירדל 4 תנש ,ולסכ שדוחב
הירכזל התוא םינפמ הלאו ,םינהכל הלאשב םעה ןמ תחלשמ האב ,ותיינב המלשוה
ותבושתב .(3 'ז) "םינש המכ הז יתישע רשאכ רזניה ישימחה שדוחב הכבאה" :איבנה
,בא ישימחה םישדוחב םוצ ימיב רבודמש ררבתמו ,םיפסונ םיכיראתל איבנה סחייתמ
.(19 'ח) תבט - ירישעהו ,זומת - יעיברה (5 'ז) ירשת יעיבשה
?איבנה תבושת התיה המו ,הלא תומוצ םהמ
ןברוחב םירושקה םיעוריאה תובקעב תורודל ועבקנש ןורכיז ימי םה וללה תומוצה לכ
.הירכזל הלאשה התנפוהש ינפל הנש 68 ,ןושארה תיבה
ץרא לע ביצנכ לבב ךלמ י"ע הנומ ןברוחה רחאלש ,םקיחא ןב והילדג חצרנ ירשת שדוחב
."והילדג םוצ" אוה ירשת 'ג םויה דע .הדוהי
תבטב הרשעה ,םויה דעו ,םילשורי לע רוצמה לחה ,1 'טל והימריב רפוסמכ ,תבט שדוחב
.תינעת םויכ עובק
.םילשורי תמוח העקבוה זומתב העשתב
תיב תא "לבב ךלמ דבע םיחבט בר ןדאזרבונ" ףרש וב הרשעב וא בא שדוחב העבשב
.שדקמה
,שדחה שדקמה תיב הנבנו ךלוהשמ ,התע םאה :ותלאשב םעה ןווכתנ המל אופיא רורב
?ונוקית לע התע אבש ןברוחה לגרל ועבקנש ןורכיזה תומוצ תא םייקלו ךישמהל שי םאה
.ידמל תקמחתמו תלתופמ ,הכורא וז הלאשל הירכז תבושת
.םעה ןמ לודג קלח ברקב אל תוחפל ,ולטוב אל הירכז לאשנ םהילעש תומוצה ,םוקמ לכמ
המגוד ךכב שיו ,םהמ המכ ידעומב לק יוניש ךות ונימי דע םימיוקמ ןורכזה תומוצ
.םימי ךרואל םייתרבח םילמס לע הרימשל תפלאמ
לע הריקס התישארש האובנ תעטוק (18-19 'ח) ,(4-7 'ז) תומוצה ןיינעב הירכז תבושת תא
הלא .העושי ירבד הכשמהו (8-14 'ז) ןברוחו תולג תושקה םהיתואצותו רבעב םעה יאטח
:םיינשל םיקלחנ םינורחאה
.(1-17 'ח) הווהה תוקוצממ העושי איבנה חיטבמ םהל ,םילשורי יבשויל .א
.(20-23 'ח) רתוי קוחר דיתעל טבמ ךות ,םימעה ללכ לע האובנ .ב

(17-1 'ח) "םכתא עישוא ךכהללק םתייה רשאכ"
ירבדמ םג תולוע ,והיעשי רפסב םינורחאה םיקרפב דה םהל ונאצמש ,ןויצ יבש תוקוצמ
,וילע האבש תונערופל רבסה קר אל םייק (8-14 'ז) םעה לש רבעה יאטח תריקסב .הירכז
.םעה לש היואר יתלב תוגהנתהב ןרוקמ הווהה תוקוצמ םגש ,איבנה תנעטל זמר ףא אלא
ותייציש הלא ,תולגב ושנענ "םינושארה םיאיבנה" לוקב עומשל רבעב ונאימש הלא
לרוגמ ולצניי - (17 'ח) "יתאנש רשא הלא לכ תא" תושעלמ וענמייו 'ה רבדל הווהב
.ועוושיו םיאטוחה םהיתובא
וק שרופמב עבוק אוה 9-13 'ספב .שדקמה ןיינב :ףסונ רבדב הירכז הלות העושיה תא
םוי רחאלש םימיה ןיבל ,לבסו הקוצמ ימי ,ןויצ תביש לש "םינושארה םימיה" ןיב לובג
טועימ ,עבטה יעגפ ,השקה ינוחטבהו ילכלכה בצמה ."תונבהל לכיהה תואבצ 'ה תיב דסי"
ךרדב גהני םעהש יאנתבו שדקמה ןיינב םע םפוסל ואובי הלא לכ םילשורי יבשוי
.תירסומ
םע דחא הנקב הלוע וז השיג .לכה הנתשי שדקמה דוסי םוימ :תושרופמ עבוק הירכז
.(19 'ב) "ךרבא הזה םויה ןמ" יגח ירבד

(20-23. 'ח) "םכמע םיהולא יכ ונעמש יש םכמע הכלנ"
דחוימו דיחי לאכ לארשי יהולא תוהמב וריכי םימעה לכש אוה האובנב יזכרמה ןויערה
.דחאכ ינחלופ קוסיעכו תיתד הסיפתכ תולילאה טלחומ ןפואב לטבית ךכיפלו ,םלועב
וקיצהש ,םה :םייוגב םקנ שגר לש ץמשב שוחל ןתינ הירכז ירבד לש ןיטישה ןיבמ
הכלנ רמאל" ידוהי שיא ףנכב וקיזחי םינפ תשובבו ,םתועטב התע וריכי ,לארשיל
הכלנ רמאל" ידוהי שיא ףנכב וקיזחי םינפ תשובבו ,םתועטב התע וריכי ,לארשיל
."…םכמע

.הירכזו יגח ןיב ינושו הברק
םידדצ רמייהנפוא ןימינב שיגדמ ,"הקיטפילקופאל האובנה ןמ :הירכז תונוזח" ורפסב
יגח ויה לבבורז לש ותוישיא תכרעהל עגונה לכב ,ותעדל .הירכזו יגח ןיב ינושו הברק לש
לש השודיחב ןימאהו ידוהיה החפב תובר תווקת הלת הירכז םג .הזל הז םיבורק הירכזו
.הלודגה הנוהכה לשו דוד תיב תוכלמ
הכלממה תא םתסיפתב ולא םיאיבנ ינש ןיב תמייקה תונוש לע עיבצמ ףא רמייהנפוא
אוה ןתוא תויאבצ תויטילופ תוכופהתב הלואגה תא ךרוכ יגח .הלואגה תאו תיסרפה
.סרפ תכלממ לע ןברוחל איבהל דיתעש תימלוע האוש לש םוי אוהש ,'ה םוי ןיעמכ רייצמ
הירפמיאה תליפנ לע ונוזח תא הנוב וניא אוה ,חור לש םידדצ טילבמ ,ותמועל ,הירכז
םולש לש תואיצמב ,לארשי םע ךותב םיימינפ תוחוכ תוררועתה לע אלא ,תיסרפה
.סרפ תכלממב
 

 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב