HTML Page - Created by QText


הירכז רפסל תובושתו תולאש

המכ הז יתישע רשאכ ... הכבאה" :לואשל לארשיב תחלשמ םיחלוש לבבב םילוגה .1
הבושתה תלמסמה תואה תא לוגיעב ףקה 18-19: 'ח קרפב ךכ לע הנוע הירכז ."םינש
..האולמב הנוכנה

ותבושתב התיה םאה
תיעבל רישי הנעמ
?םילוגה
?הירכז הנע המ
םעה תייעב התיה םצעב המ
?םתלאשב

רישי הנעמ היה ,ןכ
.םילוגה תלאשל
ןיאש הנע הירכז
רתוי םוצל ךרוצ
סאמנש התיה םילוגה לש היעבה
םוצל םהל

רישי הנעמ ךכב היה ,ןכ
םהל ןתונ הירכז
םיקיודמ םיכיראת
תא ורכז אלש ,התיה םילוגה תיעב
תומוצה יכיראת

ותבושתב ןיא ,אל
הרישי הבושת
םתלאשל
הנוע הירכז
וכפהי תומוצהש
ןוששל דיתעב
החמשלו
ךלוה שדחה שדקמה תיבשכ התע
ךישמהל םעט שי םאה ,הנבנו
שדקמה תיב ןברוח לע תומוצב

הרישי הבושת הנשי ,ןכ
וכפהיש ,הנוע הירכז
החמשלו ןוששל
םיבוט םידעומלו
היהי יפוא הזיא עובקל התיה םילוגה תיעב
תומוצל התעלכיהה תואבצ 'ה תיב דסוי םויב רשא ...םכידי הנקזחת" :רמאנ 9 'ח הירכזב .2
."תונבהל
.האולמב הנוכנ הבושת תלמסמה תואה לוגיעב ףקה

העושיה המב
?היולת
קזחל ךירצ היה עודמ
?םהידי תא
?האובנה תנעוממ ימל

היולת העושיה
תירבה שודיחב
הבושתב הרזחו
אל (1'א) שווירד יכ
ףרטצהל םהל ןתנ
םילשוריב םיבשל
וראשנש םילוגל תנעוממ האובנה
לבבב

ןינבב היולת העושיה
,שדחה שדקמה תיב
הנתשי לכה הנבישכל
ילכלכה בצמה יכ
היה ץראב ינוחטב
השק
ןויצ יבשל רקיעב תנעוממ האובנה

היולת העושיה
תובשיתהה שודיחב
ץראב
וגלגל םלועה תומוא יכ
ותולפש לעו לארשי לע
ולוכ םלועל תנעוממ האובנה

ותראפתב היולת העושיה
תיב לש ולדגבו
שדחה שדקמה
םוצל םאה ועדי אל יכ
אל וא
ןויצ יבשלו םילוגל תנעוממ האובנה...םייוג תוכלממ קזוח יתדמשהו ,תוכלממ אסכ יתכפהו ..." :רמאנ 21-23 'ב יגחב .3
"...םתוחכ ךיתמשו ...ידבע לאיתלאש ןב לבבורז ךחקא ...אוהה םויב
תא שיא תמא ורבד ...הזה םעה תיראש תא יתחנהו ...םולשה ערז יכ" :רמאנ 'ח הירכזב
"םכירעשב וטפש םולש טפשמו תמא ,והער
.האולמב הנוכנה הבושתה תלמסמה תואה לוגיעב ףקה

תוביסנל םיאיבנה ינש ןיב ינושה המ
?הלואגה
?תורוקמה ינש םיסחייתמ המל

,תויטילופ תוכופהתב הלואגה תא ךרוכ יגח
לעו םיימינפ תוחוכ תוררועתהב הירכז וליאו
םעה לש תוגהנתה יוניש
ךפהמל םיסחייתמ תורוקמה ינש
הלואגה תע אובב םעה לש ובצמב

תכלממש ןימאמ יגחש ,ךכמ עבונ םהיניב ינושה
ןימאמ הירכז וליאו ,הלואגה תא איבת סרפ
הלואגה תא איבי 'הש
ערזל םיסחייתמ תורוקמה ינש
ןב לבבורז אוהש ,םולשה
לאיתלאש

לאיתלאש רשאכ ,אובת הלואגהש ,ןעוט יגח
הלואגהש ,ןעוט הירכז וליאו ,ךלמל ךופהי
תמא ורבדי םישנאה רשאכ ,אובת
,הכפהמל םיסחייתמ תורוקמה ינש
םוקמב ןוטלשל הלעת סרפ הבש
לבב

ןוטלש הירכז וליאו ,תאז השעי 'הש ,ןעוט יגח
קדצה
יתמ הלאשל וסחייתי תורוקמה ינש
תוירפמיאה הנטטומתת13-9: ,'ח הירכז ארק .4
סחייתמ אוה הפוקת וזיאלו ,"הלאה םימיב" יוטיבב הירכז סחייתמ הפוקת הזיאל
?"םהה םימיה" יוטיבב


?ילכלכה םוחתבו ,ינוחטיבה םוחתב תופוקתה ןיב לדבהה המ 

 
הניחבה תינכת  
תישארב  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיקוח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיכלמ  
אובמ  
תובושתו תולאש
'א םיכלמ
תובושתו תולאש
'ב םיכלמ
היפרגוילביב
והיעשי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
והימרי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
לאקזחי  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
יגח  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הירכז  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םיליהת  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
בויא  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
הימחנו ארזע  
אובמ  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
Unseen  
דומיל  
תובושתו תולאש
היפרגוילביב
םכסמ אשונ  
לוגרת  
היפרגוילביב