תוטלחה תלבק ךילהת
ףיקמה רפסה תיבב 'ט תותיכ תבכשב החלצהב תמשוימה ,תוטלחה תלבק אשונב תוליעפ םכינפל
,ט תבכש לש תיכוניחה תצעויה - יקסנינר'צ סיריא ידי לע הרבוח תוליעפה .הרדח ,תויונמאו םיעדמל
לע העיבצמ ךא ,דומילה תמגמ תריחבל רשאב הנוכנ הטלחה לבקל רעונה לע לקהל תדעוימ איהו
חותיפב תזכרתמ תוליעפה .בחרה ןבומב הטלחה תלבק ךילהת לע םיעיפשמה םימרוגה לולכמ
תויפיצ ןיבל ,תישיאה הייטנהו המאתהה תדימ ןיב גולאיד םויק ךות ,תוטלחה תלבק תויונמוימ
".םיווש"ה תרבח ץחל וא ,םירוהה תויפיצ ומכ ,תוינוציח תועפשהו


בר היהא רמאת
תוטלחה תלבק קחשמ
תוטלחה תלבקב םיבלש
?התא סופיט הזיא - תוטלחה תלבק ןונגס
?הטלחה לבקל יוצר דציכ
םידומיל תמגמ תריחבל םירושקה םימרוג
האילמב תוליעפל העצה- "טבלתמ ינא"

nistele@yahoo.com לטסינ ילא :םיפסונ םיטרפל
 
Copyright © 2003, Amal P.T.C All Rights Reserved.(Terms of Use)
(שומיש יאנת האר) למע ט"פמ .2003 © תורומש תויוכזה לכ
   
םיינשב םויק 
םירמאמ
םירושיק
תויוליעפ לש םילדומ
הילאוטקא
תיטרקומד הרבחב םייח 
םירמאמ
םירושיק
תויוליעפ לש םילדומ
הילאוטקא
תומילא תעינמ 
םירמאמ
םירושיק
תויוליעפ לש םילדומ
הילאוטקא
להצב יתועמשמ תוריש 
םירמאמ
םירושיק
תויוליעפ לש םילדומ
הילאוטקא
ץראה תעידיו תשרומ 
םירמאמ
םירושיק
תויוליעפ לש םילדומ
הילאוטקא
הביבסהו םייחה תוכיא 
שומיש תעינמ
לוהוכלאו םימסב
םירמאמ
םירושיק
תויוליעפ לש םילדומ
הילאוטקא
םיכרדב תוריהז
םירמאמ
םירושיק
תויוליעפ לש םילדומ
הילאוטקא
דומילה תביבס חופיט
םירמאמ
םירושיק
תויוליעפ לש םילדומ
הילאוטקא
תובדנתה
םירמאמ
םירושיק
תויוליעפ לש םילדומ
הילאוטקא
היילע תטילק 
םירמאמ
םירושיק
תויוליעפ לש םילדומ
הילאוטקא
םינימה ןיב ןויווש 
םירמאמ
םירושיק
תויוליעפ לש םילדומ
הילאוטקא
ינפוג ךוניח 
םירמאמ
םירושיק
תויוליעפ לש םילדומ
הילאוטקא
תויונמוא 
המבה תויונמוא
םירמאמ
םירושיק
תויוליעפ לש םילדומ
הילאוטקא
תוקהל חופיט
למע תשרב לוחמ
םירמאמ
םירושיק
תויוליעפ לש םילדומ
הילאוטקא
רמז תוקהל חופיט
למע תשרב
םירמאמ
םירושיק
תויוליעפ לש םילדומ
הילאוטקא
הקיזומ תוקהל חופיט
למע תשרב
םירמאמ
םירושיק
תויוליעפ לש םילדומ
הילאוטקא
למע תשרב המרד חופיט
םירמאמ
םירושיק
תויוליעפ לש םילדומ
הילאוטקא
תונמוא תנדס
םירמאמ
םירושיק
תויוליעפ לש םילדומ
הילאוטקא
רוקרז