table
רגע על "ידע"

מחקרים וסקרים רבים מוכיחים שקיים אצל בני הנוער חוסר בידע כללי וכן קיימים פערים ברמת הידע במורשת ישראל, מורשת מדינת ישראל ובערכי הציונות.

התמודדות עם הבעיה בדרך של תוספת שעות לתכנית הלימודים הקיימת אינה ריאלית מסיבות רבות, אי לכך הוחלט ללכת בדרך של "הבזקים" בסגנון "60 שניות על". כל בוקר בתחילת השיעור הראשון יילמד מושג, הלימוד יהיה בכל כיתות בית הספר. משך העברת המושג 3-5 דקות.

כל בית ספר יקים "בנק" של מושגים. ה"בנק" יכלול מושגים בידע כללי, במורשת היהדות ובמורשת עם ישראל, אישים בהיסטוריה של מדינת ישראל וכו'.

הפרוייקט החל לפעול משנת הלימודים תשס"ב, ברוב בתי הספר בפיקוח האגף להכשרה מקצועית.

לפניכם 100 מושגים שנלקחו מתוך ה"בנקים" של בתי-הספר בהם פועל הפרוייקט, לשימושכם ולהנאתכם.


יוזם, מרכז ועורך הפרוייקט: אביגדור קריל - מפקח פדגוגי
ייזום האתר ויעוץ תוכן: ד"ר מרים קצ'נסקי
ניהול הפרוייקט: דורית רם
עיצוב וגיבוש קונספציה עיצובית: אורי דושי
עריכת תוכן: רפאלה בלאס, עדנה לוי, דורית רם
תכנות: אופיר בן עטייה, נריעד חקק

תודה לממונה המחוזי מר דוד בונלי, על עזרתו הרבה בהקמת ובהפעלת הפרוייקט.
Untitled-1
27/10/2021

© כל הזכויות שמורות למפ"ט-עמל 2003