!םירקי םישלוג
.המישמ ח"וד וקיפת המויסב ,טנרטניאה תועצמאב ,תיחנומ רקחמ תדובעב וסנתת ,וז תוליעפב
.תוליעפה םותב הרומל שגות רשא ,תווצ תדובע יהוז
ורתונש תוקתרמ תויודעל עדוותנ ,טנלמע לש  ארקמה רתאב רקח עסמ תועצמאב .םיתשלפה - םעפהו
םתועצמאבו ,דועו תונוש תודועת ,ארקמה ירופיס ,תונמא ,םילכ ,ריק ירויצ :םתפוקתמ
.תיתוברתו תירוטסיה ,תירמוח הניחבמ ,הז םע לע רתוי המלש הנומת לבקל הסננ

:שמח ךותמ תונחת שולש םכתריחבל
טירחת ,1866 ,הרוד.ג ןושמש תומ
םיתשלפה לש םאצומ

תירמוחהו תיגולונכטה םתמורת
םודקה חרזמה תוחתפתהל    


םיטפושה תפוקתב תונושה תומחלמה

ןושמש ירופיס
(ו"ט-ג"י םיקרפ ,םיטפוש רפס)    


תיתשלפה תדהעדימהו ,םמצע תודשב עצבתת הדלקהה .םילילמת דבעמב ךרוצ ןיא ,םכתויחונל
ולבקו "תוליעפ םוכיס" שקמ לע וקילקה ,הדובעה םויסב .םידרפנ תונולחב חתפי
ותוא חולשל וא ,ותוא רומשל ,ח"ודה תא סיפדהל ןתינ .דרפנ ןולחב םכסמ ח"וד
,תורעה ,תועצה םכמ לבקל חמשנ .םיאלמה םיטרפה ףוריצב ,ינורטקלא ראודב ונילא
.טנלמע רתאב םמסרפלו ,"תוליעפ ימוכיס" ,תונויער

ella@amalnet.k12.il - ל ונל ובתכ !וז תוליעפמ ונהתש םיווקמ ונא

.ד"י ינוריע ,םייניבה תביטח ,ארקמ תזכרמ ,הנרס הרובדל הדות *