ןה ,תעה לכ תושחרתמ היגרנא לש תועפות .ןמזה לכו רבע לכמ היגרנאב םיפקומ ונא
,הציר :ןוגכ ונפוג תויוליעפב העיפומ היגרנא .הקוחרה ונתביבסב ןהו הבורקה ונתביבסב
תורונו םירונת ,וידר ,היזיוולט :תמגוד ונתיבבש םינוש םירישכמב ,הבישח ,רוביד
היגרנא .די ינועשו םידיינ םינופלט םהבו ונמע םתוא םיאשונ ונאש הלאכב וא הרואת
התוליעפב ,תכל יבכוכ לש םתעונתב :לשמל ללחב םיקחורמ תומוקמב םג העיפומ
.םיצצופתמ םיבכוכבו שמשה לש

םידומילה תינכתל םימיאתמה ,תוחוכהו היגרנאה םוחתב םירמוח אוצמל ולכות הז רתאב
:ןוגכ ,תוחוכו היגרנא לש םינושה םיאשונה תא םיריבסמה םיעטק ואצמת .רפסה יתבב
תושדח רתאב ואצמת ,ןכ ומכ .ץראה רודכ תוממחתהו לפשו תואיג ,תיניערג היגרנא ,טפנ
תוינפה ןכו היגרנאל םיעגונה םירחבנ טנרטניא ירתאל תוינפה ,היגרנא יניינעב תופטוש
.םוחתב תצלמומ האירקל

םינמזומ םתא .ותוא ןיינעמ היגרנאה אשונש ימ לכלו םידימלתל ,םירומל דעוימ רתאה
!םכתאנהלו םכתלעותל וב שמתשהללמע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק