Cell Aviv   – תל אביב בסלולר

יוצרים תרבות ברחוב ביאליק

 

הרב תחומי עמל שבח מופת תל אביב 2018-2019
הפרויקט נעשה בשיתוף תלמידי בית ספר און לחינוך מיוחד בצהלה

תוכנית בין תחומית בספרות, היסטוריה ותרבות ישראל
טפר ענת (ספרות), רפאלה בלס (היסטוריה ומתודיקה מתוקשבת)

מהו הצורך? הנגשת יוצרים ויצירות ספרותיות עם ערכי המורשת ההיסטוריים והתרבותיים בתל אביב ברחוב ביאליק בצורה חווייתית ומושכת לציבור הרחב.

תהליך העבודה: התלמידים יבצעו עבודת חקר קבוצתית על יוצרים ויצירות, יראיינו מומחים ועדים ויצרו קטעי מידע בעזרת טכנולוגיה ניידת. הלמידה מבוססת על עיון תרבותי עמוק בטקסטים ספרותיים והיסטוריים שיילמדו בין היתר בעזרת מתודות כתיבה של "Bard College" ניו יורק וסדנאות פואטרי סלאם. יושם דגש על הממד הרגשי-חווייתי והערכי תוך מתן דגש לרלוונטיות לעולמו של התלמיד. לתהליך שותפים תלמידי בית ספר און לחינוך מיוחד, התורמים תכנים מונגשים לאנשים עם צרכים מיוחדים, באינטראקציה עם תלמידי שבח, בהתבסס על סיורים משותפים, שיחות וידאו, קשר שוטף במדיה חברתית ולוח משימות שיתופי.
התלמידים לומדים את יצירות  של: חיים נחמן ביאליק, טשרניחובסקי, שלונסקי, אלתרמן, נחום גוטמן, שי עגנון, לאה גולדברג, רחל ועוד. הם ילמדו בין היתר על יצירותיו של האמן ראובן רובין. בתחום ההיסטוריה, יכירו את האירועים ההיסטוריים הייחודיים שעיצבו את תולדות היישוב.

התוצר10 תחנות מידע רבודות ומונגשות לאוכלוסיות מיוחדות באמצעות שפת סימנים והנגשה קוגנטיבית, זמינות לציבור באמצעות סריקת QR קוד שיוצמד למבנים השונים ברחוב, ובאמצעות פלייר, שיחולק חינם בבית העיר, בבית ביאליק ובבית רובין.

ציטוט מהספר "ביאליק הרחוב" מאת שולה וידריך – חוקרת תל אביב, המלווה את המיזם:
"תל אביב היתה ועודנה מוקד לחיים התרבותיים בארץ בכל תחומי היצירה והאמנות ורחוב ביאליק הוא הביטוי המובהק לכך. בפיסת עיר קטנה זו ניתן לגלות ריכוז מופלא לפועלם של אישים אשר נטלו חלק מרכזי בעיצוב התרבות הישראלית".

לפדלט המיזם לחצו כאן