Wandering למידת חקר דיגיטלית בחווה חקלאית

בית הספר הרב תחומי פתח תקווה ב' 2018-2019
תחום דעת : ביולוגיה והיסטוריה
כיתה : יא', שם המורה : נח אסתר, הילה רוזנטל

 

בתוכנית הלימודים המעשית בביולוגיה על התלמיד לבצע חקר (ביוטופ), בפרויקט זה בחרנו לחקור נושאים הקשורים אל הטבע ואל ה"עבודה בשדה", כדי להחזיר את הקשר של התלמידים אל הטבע. החווה החקלאית היא אי ירוק בתוך סביבה אורבנית, שמאפשרת לנו לערוך ניסויים בסביבה מבוקרת כנדרש בתוכנית הלימודים בביולוגיה. בפרויקט זה התלמידים השתמשו באפליקציית Wandering שהותאמה לצורכיהם כך שהביאה לידי ביטוי את תהליך החקר מצד אחד, והנגישה את תוצרי החקר לכלל הציבור המגיע לחווה החקלאית. הפרויקט הוא אינטרדיספלאנרי חלק מהתלמידים השתמשו באפליקציה כדי לחקור ולהנגיש מידע בהיבט ההיסטורי של החווה החקלאית, כך שתלמידים וכלל הציבור שיגיעו לחווה החקלאית יוכלו לבצע פעילויות באמצעות האפליקציה ולהפוך לחלק מהחקר הביולוגי על ידי פעילות ניטור ופעילויות נוספות , וחלק מהחקר ההיסטורי של המקום .
לקריאת כתבה, לחצו כאן