Chapter_Header_05

הכנעת הפלשתים בידי המלך דוד – מקורות מקראיים

 

ספר שמואל ב פרק ה

(יז) וישמעו פלשתים כי משחו את דוד למלך על ישראל ויעלו כל פלשתים לבקש את דוד וישמע דוד וירד אל המצודה:

(יח) ופלשתים באו וינטשו בעמק רפאים:

(יט) וישאל דוד בה’ לאמר האעלה אל פלשתים התתנם בידי ויאמר ה’ אל דוד עלה כי נתן אתן את הפלשתים בידך:

(כ) ויבא דוד בבעל פרצים ויכם שם דוד ויאמר פרץ ה’ את איבי לפני כפרץ מים על כן קרא שם המקום ההוא בעל פרצים:

(כא) ויעזבו שם את עצביהם וישאם דוד ואנשיו:

(כב) ויספו עוד פלשתים לעלות וינטשו בעמק רפאים:

(כג) וישאל דוד בה’ ויאמר לא תעלה הסב אל אחריהם ובאת להם ממול בכאים:

(כד) ויהי בשמעך את קול צעדה בראשי הבכאים אז תחרץ כי אז יצא ה’ לפניך להכות במחנה פלשתים: (כשמעך)

(כה) ויעש דוד כן כאשר צוהו ה’ ויך את פלשתים מגבע עד באך גזר:

 

ספר שמואל ב פרק ח

(א) ויהי אחרי כן ויך דוד את פלשתים ויכניעם ויקח דוד את מתג האמה מיד פלשתים:

 

ספר דברי הימים א פרק יח

(א) ויהי אחרי כן ויך דויד את פלשתים ויכניעם ויקח את גת ובנותיה מיד פלשתים:

 

מכמש

עיר בנחלת שבט בנימין; היה בו מחנה (“מצב”) פלשתי חשוב בימי השלטון הפלשתי בהר המרכזי; מזהים את מכמש עם תל אל-ח’רה אל-פוקה, צפונית לכפר הערבי מוח’מאס, כ- 7 ק”מ דרומית-מזרחית מרמאללה.

גבע

עיר בנחלת שבט בנימין; מזוהה כעיירה הערבית ג’בע, הנמצאת כ- 10 ק”מ צפונית מירושלים, מזרחית לדרך הראשית.

בית שמש

עיר בנחלת שבט דן בנחל שורק; מזוהה כתל רומילה ליד ח’רבת עין שמס, סמוכה לבית שמש המודרנית.

עקרון

לאחר שנים של דיון בקשר למיקומה, זוהתה עקרון לאחרונה בוודאות כתל מקנה בצפון שפלת יהודה, ליד קיבוץ רבדים; כמזרחית ביותר בין ערי פלשת, עקרון היתה זירה חשובה במאבק בין הפלשתים לבין עם ישראל, החל מתקופת השופטים.

גת

העיר הפלשתית הראשית היחידה שלא זוהתה עד כה בוודאות; לדעת רוב החוקרים, היא נמצאת בתל צפית בדרום שפלת יהודה; כנראה היתה העיר הפלשתית המובילה בימי הממלכה המאוחדת, אך ירדה ממעמד זה מן המאה התשיעית לפנה”ס.

אשדוד

הצפונית בין ערי הנמל הפלשתיות, היה בה מקדש חשוב לאל דגון; בחפירות שנערכו בתל אשדוד, הנמצא כ- 5 ק”מ דרומית לעיר המודרנית, נתגלה סוג קדום של כלי חרס פלשתיים.

אפק

שם של כמה ערים המוזכרות במקרא, ליד מקורות מים; העיר החשובה בין אלה נמצאת ליד מקורות נהר הירקון, בתל אנטיפטריס; שימשה מרכז שלטוני של המצרים לפני שסופחה על ידי הפלשתים במאה האחת-עשרה לפנה”ס.